,,LIDERI ÎN FILM”, O CARTE CA LA CINEMA SCRISĂ DE PAUL POLIDOR

Nu este nimic neobișnuit să se facă un film după o carte. Așa cum spunea Jean Cocteau, filmul este tot o scriere, însă “o scriere în imagini”. Numeroase pelicule celebre au fost mai întâi, cărți celebre, iar ecranizările doar le-au pus și mai mult în valoare și le-au popularizat. Special este procesul invers, atunci când filmografia servește ca bază pentru carte, când vizualul din film își păstrează valențele spectaculare, rămânând la fel de atractiv, chiar dacă este transpus în scris. Acesta este cazul volumului scris de Paul Polidor, “Lideri în film: curs opțional de jurnalism vizual și psihosociologie politică”. Volum de referință, despre care Dan Matei Agathon afirma că este “o capodoperă a genului…, un tratat complex…, ce descrie ascensiunea și rezultatele, de multe ori odioase, ale celor care au condus națiuni și care au trasat istoria în dramaticul secol XX și la începutul secolului XXI ”.  

Necenzurat, spectacular, performativ, interzis minorilor, cursul lui Paul Polidor a fost o provocare pentru mine. Pe de o parte, mi-a stârnit curiozitatea, pe de altă parte, m-a făcut să mă îndoiesc că mai poate fi spus ceva nou pe tema liderului-dictator. Am început deci, prin a răsfoi volumul, am citit puțin aici, puțin dincolo și ceeace citeam a început să mă captiveze. Așa că m-am întors la pagina de pornire și am parcurs cartea din scoarță în scoarță cu un interes crescând.  

Folosind o colecție de filme, Paul Polidor realizează o galerie de portrete-studiu ale unor dictatori precum Nicolae Ceaușescu, Fidel Castro, Stalin, Nixon, Henry Kissinger, Slobodan Miloșevici, Saddam Hussein, Troțki, Trujillo. Creativă, condimentată, închegată, cartea semnată de Paul Polidor oferă o abordare inedită și provocatoare a culiselor vieții și planurilor unor lideri ce au hotărât soarta popoarelor, pe care le conduceau în funcție de interesul personal ori de capriciu, de preferințele sexuale sau de zodia în care se născuseră. De la Troțki, fostul lider care îi trimite Fridei Kahlo răvașe de dragoste în cărțile pe care i le împrumută, la Stalin, “groparul soldaților sovietici” ori la J. F. Kennedy care pierde Cuba în favoarea rușilor, cursul semnat de Paul Polidor este împănat cu detalii picante, cu scene extravagante și cu dezvăluiri neașteptate.  

Cursul are un ritm alert, iar impactul puternic asupra cititorului este sporit și de elementul enigmatic al prezențelor feminine: Jackie Kennedy, dar și femeile mafiei – Marilyn Monroe, Ellen Rometsch ori Judith Campbell. De la Leon Troțki la Che Guevara, de la Gheorghiu-Dej la Bashar al-Assad, volumul lui Paul Polidor ne poartă într-o lume a conspirației, în care grotescul, cinismul și maladivul devin suprapersonaje.  

Se spune că viața bate filmul. “Lideri în film: curs opțional de jurnalism vizual și psihosociologie politică” demonstrează cu prisosință că nu doar viața bate, ci și cartea bate filmul. Iar, cine citește această carte (și vede DVD-ul interzis minorilor, scenariul și regia ,,analizelor” de scene șocante: Paul Polidor), o dată ajuns la final, va spune că a fost ca-n filme!  

Corina Diamanta Lupu  

București  

10 noiembrie 2018  

***

in English

“LEADERS IN FILM”, A BOOK LIKE A DOCUMENTARY & CINEMA MOVIE, WRITTEN BY PAUL POLIDOR

 

There is nothing unusual to adapt a movie from a novel. As Jean Cocteau said, the movie is “a writing in pictures”. Famous movies were first, famous novels, and the screenplay just put them more on value and popularized them. On the other hand, the reverse process, when filmography becomes the ground for a book, when the visual of the movie preserves its spectacular valences and remains attractive, even it is transposed in writing is a special one. This is “Leaders in movie: optional course of visual journalism and political psychosociology” by Paul Polidor. A book of reference, which Dan Matei Agathon claimed to be “a masterpiece of the genre … a book in which Paul Polidor compiled a complex treatise … describing the rise and results, many times odious, of those who led nations and who traced history in the dramatic 20th century and the beginning of the 21st century”.  

Uncensored, spectacular, performative, forbidden to minors, Paul Polidor’s course proved to be a challenge for me. On the one hand, my curiosity was piqued because of its content, on the other hand, I have to say that I have doubts that something new could be said about the leader as a dictator. So, I started browsing through the book, read a little here, a little there, and in the end the book kept my attention. So, I went back to the home page and I have read the book from cover to cover with an increasing interest.  

Using a collection of movies, Paul Polidor developed in “Leaders in movie: optional course of visual journalism and political psychosociology”, a portrait gallery of some dictators like Nicolae Ceaușescu, Fidel Castro, Stalin, Nixon, Henry Kissinger, Slobodan Miloșevici, Saddam Hussein, Troțki, Trujillo.  

Creative seasoned, coagulated, with an alert rhythm, the book signed by Paul Polidor offers an unprecedented and challenging approach of the backstage life and plans of some leaders who have decided the fate of the peoples, which they ruled according to their own personal interest, whims, sexual preferences, or the sign they were born in.  

From Trotsky, the former leader who sends to Freda Kahlo short letters of love into the books he has lend to her, to Stalin the “grave-digger of the Soviet soldiers” or to J. F. Kennedy who loses Cuba in favour of the Russians, the course signed by Paul Polidor is enriched with spicy details, extravagant scenes and unexpected revelations.  

Whether is about Jackie Kennedy or the women of mafia – Marilyn Monroe, Ellen Rometsch or Judith Campbell, the strong impact of the book on the reader is also increased by the enigmatic element of female presence in the book. From Leon Trotsky to Che Guevara, from Gheorghiu-Dej to Bashar al-Assad, Paul Polidor’s book bears us in a world of conspiracy, in which grotesque, cynic and illness are predominant.  

It is said that life beats the movie. “Leaders in movie: optional course of visual journalism and political psychosociology” is a clear demonstration that not only life beats, but also the book beats the movie. And who he reads this book (and sees the DVD which is forbidden to minors, the screenplay is written by Paul Polidor, and the analyses of the “shocking scenes” are also directed by Paul Polidor), once he reached the last page, he would realize that he had an experience like seeing an exciting movie!  

Corina Diamanta Lupu  

Bucharest  

10 November 2018  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.