ADRIAN BOTEZ: Din volumul JURNAL DIN MAREA TEMNIŢĂ INTERIOARĂ

Adrian Botez

                                  [Editura Axa, Botoşani, 1998]

PROLOG
cel ce întoarce pagina
rămâne pe amândouă
palmele – cu sânge
*
pieliţa ochiului s-a tăiat spre cuvânt

pacificaţi în răstignire:
pretutindeni – valul deschis al
ţărânei

unduirea viermilor – în urechea
imorală
a beznei

ochi în agonia credinţei

se deschide corola fiecărui lucru: fremătând
primeşte polenul paşilor morţii
*
VISĂRI
cred doar în duhoarea statornică a singurătăţii:
între a putea şi a fi
risipesc comori de delir
*
VOMITĂ FLORILE
vomită florile
încovoiate peste marginea vazei
icneala florală: aproape audibilă
visez urât: rege în preziua detronării
*
genunchii se moaie – în
cea mai de jos
scuipată de mari mulţimi înfuriate
pulbere: culturi
umile – ale prăpastiei
*
crucificat pe poarta răsuflării fiecărui val

sticlos slab – n-aş fi în stare Răul – în
vârşa cărnii să-l opresc
*
ei urăsc lipsa de gravitaţie
ghemuită toată sub
umbra degetului meu: îi fac s-asculte cum
foşneşte – în noapte
Regnul Nevăzutului
*
STRĂINE DEMERSURI
sângele
săltând peste bănuieli
al timpului

frunzişuri
măcelărite de vânt prin simpla
punere de deget a lui Dumnezeu
*
cadavrul unei hârtii
albe: hartă uriaşă a
Nevăzutului – scrâşnită pe la răscruci
*
angelic
irecuperabil
mai paşnic decât Dante:

departe de depravările realităţii – departe
de catastrofele posibilităţii
*
nu-i greu
şi-i atât de aproape să mori:
ninge-ntre noi şi moarte cu iluzii – docile dureri
*
EXPRESIONISM: BUFON, TRAGIC, OBOSIT
lupt c-un ţânţar – precum Sfântul Antonie cu
zgrunţurosul – colcăind de demoni – aer
*
temeliile cerului se zguduie: presimt şi ele
ce va porni – în clipa când voi scoate
căluşul din gurile Beznei
*
lihnită de goană: dincolo de culme – etajul doi al
Golgotei
cu crampa momelii dilatându-i nara – plimbăm
nerodul animal de pofte-al vieţii
*
în aerul bătătorit de trecerea spre Moarte – aud
undeva – Cântecul: vifor – terciuind robiile-ntâmplării

lăstarii Timpului – învârtoşaţi – străpung – trestii treze
apa Lethei: în ceruri – panica de zei
*
păgân de singură – se plimbă prin
rariştea timpului – lumina împăcării mele cu eternitatea
*
ARTIFEX
în clipă – oracular – peste multe constelaţii – aud cum se
despoaie – din straiele-i de rugă – văpaie

tremurată – Frumuseţea
*
piatra strigă c-am otrăvit-o statuie

lume – mai grea decât văzul – decât
bătaia aripilor de arhanghel
*
cobor – funest – odată cu florile sub
scufia nevede a piticului sfânt – în palatul

topitei clipiri marmoree-a seminţelor
*
sub sfărâmări – strunit de ciocan – din
conturul de răni îmi săgetează urgia de raze:

nu statuia : suferinţa – sub daltă – e-naltă
*
bâjbâi să strecor – balerin – mâna-n mănuşa aripii
poezie – mai severă decât rotirea lentă – spre
ceruri – a morţii
*

ULYSSE
blestem roitor e pe-aici – neîncercatule
corăbier: pe unde-acum pluteşti – ies sâmburii din

lumile-necate
*
VILLON
loveşte – zguduie: mult şi multe – adeveritori să fie
trecerii tale

nimeni nu ştie că te zvârcoleşti de plăcere – ori de
suferinţă: treba vântului de polen să afle cu care

petec cârpi-va paradisul

cu toată sila ce-o purtaţi limbii mizere – silabă cu
silabă – mă veţi repeta
*
CHEMAŢI VISELE LA VORBITOR
chemaţi visele la vorbitor – şi spuneţi-le
că eu – în adâncul temniţei – mor

să-şi caute – tot printre cei cu înspinată

coroană – stăpân: să uite
din mine – tot ce nu
am sângerat să rămân
*
SITUAŢII CINICE
ce voluptate-ncerci: lin – poala gândului ridici – şi vezi
copita

şi-au îmbulzit intestinele – afară din pântec – bucuria
de a se întinde – flamuri – pe marginea Calvarului
*
laşitate – supurez din toate gândurile

din timp în timp – năvodul otrăvii arunc: se-nchirceşte
talazul – putred de linişti
*
defoliată – lacrima: scheletul dârei pe obraz
gust de fum – veşti depărtate – în nord – despre

înfrângerea lumii – spiţă cu spiţă
*
nechip – până-n prăsele înfig – împrejur – oglinzile:
vasale lumi – se trezesc din îngenunchere

pescuitul fald al meduzei cereşti – schingiuit în
apa veşnicei neînceperi
*
stradă – cu numele câinilor – împotmolită posac – în
nenoroc

atârn în sus: cu mult deasupra ploii
*
MAI SUNT ŞI ALTE BIROURI DE PLASARE
dincolo de împovărările fără măsură sunt furtunile
spulberările de spumă – marile libertăţi ale largului

ce mai poate dovedi valul – agitat fără
rost – în faţa pietrei vindecate de alge – de

vise – de vulturi?
cât de departe de amintiri începi să fii – înţelepciune
*
sub un cer – scăzut taifasuri – clocoteşte
în piatră – elixirul uriaşului Atlas

în valea satanei de crin – orice grădină
înviorează – piscuri – statuile
*
VIZIUNI ŞI SFATURI DE-ALE UNUI FUNCŢIONAR COMPROMIS
m-asfixiez – coborând prea sincer în abisurile
sufletului meu
*
senior al cerului – cu spada dând
condescendente acolade prin aerul roind de sfinţi

dinspre catolicele astre – la perigeul omenire: se ajunge
coborând pe vârful înclinat spre sud – al unei spade
*
nu te întrista – nici bucura: peste tot
aceeaşi densitate a miracolului
*
înţelepciune e – s-asculţi sufletul – la
poarta dintre lumi – acolo jos – cum se-ntâlneşte

cu sufletele: mai dezbrăcat decât aburul – învaţă Limba:
aceea care nu se poate – dar nici tăcere nu e
*
tot mai departe-i scaunul mărturisirilor:
în –gătită mireasă – livada cuvintelor – aurul

poamelor nu va poposi
toate lamele din lume – sar ţăndări – atingând miezul
dreptăţii mele
*
ATITUDINI: PANTOMIME HIERATICE
atât de lucid: fiecare nerv – purtat pe
tipsia de fulger – de câte-un heruv
*
Cuvântul urcă în mine cântarele ridurilor: între
sprâncene – fulgerul morţii
*
arhangheli: aşteaptă s-ascută
deasupra Gomorei – umbra Cuvântului

printre zimţii Osândei – doar corbii
trec – unul de altul – ca orbii
*
întreg să te sfarămi – să umpli de sânge gura
clevetitoare – a Memoriei
*
sfânt – firav ca un spin de stea: la piept
strângând – necitită carte – aburul

răsuflării pământeşti
*
moartea şi-a pierdut afişele: vine pe
tăcute – cu iacobinismul crescut la cote aproape vulcanice

de la fiecare la fiecare – înoţi – ca de la o
necropolă submarină – în uleios amurg – la alta
*
visul – cu botul plin de balele ruinelor – sparge
oglinzile lumii din ziduri – pătrunzând

o clipă înainte de Mine – neprihănita rumoare – a
nenăscutelor graiuri celeste
*
EFUZIUNI INCONSTANTE
lagune – înspinate de luceferi

spasmodic se-ncântau – otrăvuri – apele: foşneşte-n
lubric ger trecerea prin iatac a – reci regine

runigunde
*
nu pot să mor – deznădăjduitor sunt de
tânăr: cucuvăile timpului – dorm – îmbuibate de

rază: blănuri de evi coboară – înstrugurat – la picioare
*
atingând rănite – palpând cât de caldă a mai
rămas planeta Cantilene: în cronici vechi se vorbea

despre – cântăreţe – în ierburi – picioarele
*
să mă desfăt – lasă-mă – între odoare de apocalips
nesfârşelte-mi – ca în ziua dintâi a

Fâlfâitului – pe deasupra Şuierului: Ura
*
SALTIMBANC DIVIN
zvâcniri de trâmbiţă ale
inimii vestesc alaiuri interzise: mai mult

printre dinţi începe să şuiere limba viscolită a lui
Dumnezeu
*
chiar dacă m-aş numi şi m-aţi vedea – Cenuşă: o
clipă doar mi-ar trebui – să sar – viu şi

nevătămat – în următorul rug
*
MELANCOLIILE LUI IOAN
o Criste – la marea
ţi-am aşteptat – din stânci şi pustiuri – chemarea

nimeni nu te iubeşte – Criste – decât cel de tot părăsit
şi căruia apelor le este silă să-i mai repete – în

limba lor lunecoasă – umbra întunecoasă
cât de uşor de găsit e cel ce de toţi – şi de Crist
a fost – pentru credinţa-n credinţa lui – părăsit
*
eu sunt acum – un şir de-opinteli de-a citi: Cel Întreg
este cel pe care – încă – din slava paşilor lui risipiţi
nu-l înţeleg
*
am lipsit – din orice loc – pentru o clipă:
Dumnezeu a tresărit – nemulţumit
*
vreau să mă smulg din clefăitul materiei
să-mi pun – subţire – vibraţia duhului – pe

ascuţişul săgeţii care ţinteşte mult dincolo de
Poarta Soarelui: vreau să trec

Teafăr de Hotare
*
ritmurile sunt straie tot mai largi – în care
alături de mine – se strecoară – suavă – ambiţia

duhurilor altor lumi
*
rănile mele se-nchid: una singură – care
niciodată n-a sângerat – a rămas

să ţâşnească din ea – orbitor – sufletul
plecat să-ntâlnească cereştile – neînvinsele oşti
*
MEDITAŢII RAMIFICATOARE
daţi-mi un pat – o carte şi lumină:
e mai mult decât lumea: este linişte
reîntocmesc simetriile – răvăşite de plictisul vulgului
*
iată-mă iarăşi – până la brâu
în băltoaca de raze a piscului: sunt regele – toate

sălbăticiunile capătă – pe piei ori
între coarne – flacăra Crucii
*
ALTE SCHIŢE ALE DEZOLĂRII
între o idee şi alta – ca deasupra unei mări blestemate
nu îşi mai face curaj nici o pasăre

la ţărm bulbucesc buzele păgânului
zeu – blestemându-şi – cu patos şi-n pustiu
popoarele
*
treptele nenorocirii: cine le ştie – cine le-ncearcă
trâmbe de praf se înalţă-ntre stele: nu se pot
auzi – astfel – gemetele claviaturii macabre-a ursitei
sufletul îşi îngână singur un cântec – pe
terasa deschisă către constelaţii: nu-i este teamă că
va fi auzit de străjeri sau de îngeri: un cântec
nu cântăreşte – şi nici nu ştii dincotro vineri
durerea nedreaptă e – pasul lui Dumnezeu prin
ierburile – fără de sfârşit – ale Tainei

dă-mi Doamne – tăria zilei eterne
*

FIARĂ PRINTRE RUINE
străin – mă furişez printre ruinele voastre
în gâtlej îmi gâlgâie dorinţă de sânge şi urlet de spaimă

regi ţepeni – rămaşi pe tronuri – cu ochii căscaţi
sute de coridoare – sumbre şi bolnave
din loc în loc – mirosul de abis al unui cadavru

recunosc – în tot – visul de noapte
care m-a-ndemnat să vin şi să sfâşii

dar atâta cancer de aur – şi-atâta deşert
îmi jupoaie blana obrazului până la aiurare şi scâncet

mă furişez mereu – şi
din loc în loc – vomit şi iert
*
PÂNDĂ
pândesc – ochi în ochi cu
Dumnezeu

poate va greşi – primul – Dumnezeu
*
PEISAJ
picură sânge din pâine
Cristos – pe brânci – iese prin ureche de câine

cel care deschide prăvălie de ceşti
moare înainte să-i ghiceşti

noaptea ţi se vâră sub piele:
pe cer
n-au mai rămas decât absurdele schele
*
CULEGĂTORI DE MACI ( ÎN MEMORIA LUI JAN PALACH)
ciudaţi culegători se-nchină în mijlocul câmpului:
solitari – îşi dau foc – cu o mişcare bruscă
în semn de protest faţă de legile universului – care au adus

înserarea

cununi de maci cunună flăcări

ce-nsemn eu – trândav lacheu al iubirii

faţă de aceşti fanatici – care
incendiază câmpia – apăsând pe arterele tăiate ale florilor?
*
SCULPTORUL
în toiul nopţii – se trezeau vecinii
auzind zgomot de ciocan izbit în daltă

dimineaţa dezvelea chipul meu – marmoreean de insomnie:
pe masă – în faţa mea – se zăreau
braţele minunat pierdute ale Venerei
*
PLÂNGERE CĂTRE DUMNEZEU
ce să facem – Doamne – cu suferinţa şi cu moartea
cu păsările care zboară doar noaptea
ce să facem cu trupul – când i s-a prelins inima
ce să facem cu ziua – când simţim că e ultima?

prea multe lăsaşi – Doamne – să se zvârcolească-n
sfântul văzduh şi să se
războiască întru putere:

cântarul lumii se strică
chiar toate-ale totului când se ridică
spre lumină: trebuie puţină
asprime şi plivire
altfel degeaba – Doamne – ai trudit la nemărginire
*
ZORI
perechile de păsări nu se sinchisesc: îşi încep
zborul graţios şi timpuriu – care
tot aşa de sfidător de frumos va fi şi-n
ultima dimineaţă a lumii
*
EPITAF
nu-i pierit cel căruia scumpă i-a fost
nu izbânda – ci lupta:
cinstire daţi vrednicului căutător al
Graalului

când – în sfârşit – alcătuită a fost cartea lui
Dumnezeu despre cavalerii nevăzutului – lipsea din ea cuvântul
Soartă
*
CARTEA
literele se
şterg – una pe alta: rămâne – Absurdă

Cartea
*
cine scrie şi cine citeşte?
cine înţelege – pe cine păcăleşte?

Orbu-i şopteşte epopei surdului
Dumnezeu cheamă-nţelepţii să ghicească-n
palma absurdului

subsuoara nu adăposteşte îngeri
tu vorbeşti mereu – ca să nu sângeri

aici

e spitalul crimei: vina-i
alunecare în delirul rimei
*

POST SCRIPTUM
nimeni n-a îndrăznit să mă nască – nimeni nu mă va
primi să dispar

neîncrederea – la ultima limită – nemişcare înseamnă: ochii
din ochii Gorgonei – nu-mi smulg

Dumnezeu – câteodată pare că eu
amăgim nefiinţa cu – imprevizibilă aventură: memoria
*

 

Fundația ACADEMIA DACOROMÂNĂ “T.D.C” – Nominalizarea candidaturii la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017: Prof.dr. ADRIAN BOTEZ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.