Papa, patriarhul și “merele de aur”

Papa, patriarhul și merele de aur”

Papa Francisc este în vizită în România, eveniment televizat, pus pe prima pagină a ziarelor, primit de președintele țării, adulat pe străzi și primit în “palatul regal a maiestății sale Daniel”, patriarhul României.
Totul face parte dintr-un sistem bine regizat, un sistem al Vaticanului prin care papii sunt prezentați înaintea oamenilor ca niște regi, omul este pus în centru iar oamenii îi aduc slavă. Sistemul se potrivește ca o mănușă cu sistemul ortodox, care la fel face și cu “regele” Daniel.
Toată parada acestor vizite papale pe întreg pământul, n-are de-a face cu Dumnezeu, ci cu un sistem lumesc, cu o pregătire a lumii pentru globalismul promovat agresiv de lumea politică axată pe socialismul de astăzi. Ca să-ți dai seama de acest lucru trebuie să privești evenimentele în lumina Sfințelor Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu revelat pe pământ:

1. Papa se consideră locțiitorul lui Dumnezeu pe pământ, ceea ce este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu.
Niciunde Biblia nu spune că vreun papă îl înlocuiește pe Dumnezeu pe pământ, ci pe pământ este Dumnezeu ca persoană, prin Duhul Sfânt.
”Când va veni Mângaietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” (Ioan.15:26)

”Totuși vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” (Ioan.16:7)

De fapt toată apologia funcției papale se bazează pe o minciună de interpretare a Bibliei, unde ar spune Domnul că își zidește Biserica Lui pe Petru. De fapt acolo Domnul spune că Biserica o zidește pe Adevărul prezentat în contextul în care face afirmația, anume că El este Hristosul:
”Matei 16: 13. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 14. Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul din proroci.” 15. „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” 16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” 17. Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. 18. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20. Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.”

2. Papa militează pentru ecumenism religios, însă Dumnezeu niciodată nu a poruncit așa ceva
Unitatea creștinilor nu poate să fie niciodată făcută cu păgânii, dimpotrivă cine vine cu o altă Evanghelie decât cea revelată de Domnul să fie anatema spune Dumnezeu prin apostolul Pavel.
”Galateni 1: 8. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! 9. Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!”
În cazul acesta se pare că nici între cei care se numesc creștini nu poate să fie ecumenism, atunci când se predică o altă Evanghelie. Unitatea între creștini nu poate să fie decât în Hristos și în Adevărul Evangheliei.
”2 Ioan 1: 9. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. 10. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” 11. Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele.”

3. Papa și patriarhul României au în comun “merele de aur”, o sfidare la adresa lui Dumnezeu și a oamenilor de rând
Opulența prezentării evenimentelor, un bătrân înconjurat de geamuri blindate cu o armată de păzitori înarmați în jur, plecat din opulența Vaticanului și sosit în opulența patriarhului Daniel. Venit într-o fortăreață, parcă cât un teren de fotbal, care arată a cetate, a palat, proiectat parcă să fie veșnic împlântat pe acest pământ, toate acestea vizavi de lipsurile poporului român, de un sistem economic al României slăbit și decimat. Amândouă Bisericile au bogății din care se înfruptă de secole ierarhii, trăind în opulență și acaparând proprietăți, păduri, terenuri, ca și când veșnic sau instalat aici, privind cu dispreț și de sus la enoriașii care sunt considerați niște locuitori ai Bisericii de mâna a doua.
Toate acestea sunt în opoziție cu ceea ce pretinde Dumnezeu slujitorilor Săi pe acest pământ și în opoziție cu credința creștină care îți pune nădejdea în viața după moarte, în Ierusalimul ceresc, știind că pe pământ toate vor arde cu trosnet și nimic nu ducem cu noi dincolo.
”Luca 9: 57. Pe când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.” 58. Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.””
”Luca 12:29. Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea. 30. Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele. 31. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 32. Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 33. Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia. 34. Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.””
”2Petru 3: 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 12. aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?”

4. Biserica ortodoxă a apărut în urma unei anateme dată de Papa de la Roma, atunci frăția de astăzi este una ipocrită.

Până la data de 16 Iulie 1054 exista o singură Biserică creștină în Imperiul roman. Patriarhul Constantinopolului, Mihail Cerularie a fost excomunicat, el nu s-a supus hotărârii Bisericii catolice existente și papei, așa a apărut Biserica ortodoxă. Pe lângă nesupunerea acestui patriarh erau și ambițiile sale politice, patriarhul Cerularie s-a confruntat cu împărații Mihail al VI-lea Bringas și Isaac I Comnen, mai ales pe tema superiorității patriarhului față de împărat și a Bisericii față de stat. De fapt in 1058 este și îndepărtat din patriarhat de către împăratul Isaac I Comnenul. Sigur că pe lângă aceste ambiții „duhovnicești” ale patriarhului razvrătit față de Biserica catolică, erau și câteva nemulțumiri de doctrină.

Așa s-a produs prima ruptura în Biserica de atunci, datorită ambițiilor lui Cerularie și a avut parte creștinismul de prima ruptură din istoria lui, Biserica ortodoxă funcționând din acel moment separat și ca o biserică anatemizată.
Asta a fost secole la rând de atunci situația, ca acum dintr-o dată ambele biserici să devină surori și ecumenismul să de-a la o parte toate anatemele, însă nu influența financiară. Cumva surori, surori, însă opulența rămâne aceeași și fiecare își ia în continuare tributul de la membrii bisericii, considerați de mâna a doua. Vremurile fiind de așa natură încât socialismul de azi merge spre globalizare, aparent și cele două surori pot poza împreună acum, însă fiecare cu moștenirea ei. Așa se pot șterge cu buretele atât crimele inchiziției cât și jocurile murdare ale ambelor biserici în mariajul lor cu statele lumii.

5.  Papa prin vizitele papale nu dorește altceva decât globalism și împlinirea agendei anticriste
Prin tot ceea ce vedem, președinte, premier, șefi de partide, patriarh, papă, toți adunați în jurul unei idei: pace, prosperitate, opulență, unitate, toate sub stindardul umanismului și socialismului, însă în spate la toate acestea este agenda satanei, agenda anticristului, a pregătirii omenirii pentru războiul final.
”1 Tesaloniceni 5:1. Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. 2. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. 3. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. 4. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. 5. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 7. Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. 9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,…”

Interesant este și pentru creștinii protestanți și neoprotestanți, să vadă că la o asemenea vizită, o majoritate a slujitorilor bisericilor lor tac, nu se exprimă public. De ce?
Pentru că în mare parte și cultele protestante și neoprotestante și-au fabricat același stil de funcționare, o mână de „ierarhi” care au ajuns să trăiască în opulență, să predice tot felul de evanghelii false, prosperitatea, sănătatea tun, să privească pe membrii bisericilor cu aroganță, să-și dea slavă unii altora și să se alinieze în mare parte acestui ecumenism demonic care pregătește întreg pământul pentru instalarea anticristului.
Pentru puținii care au mai rămas de partea Domnului în zile ca acestea, îndemnul meu este îndemnul Bibliei:
”1Petru 4: 7. Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.”
”Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întampla și să stați în picioare înaintea Fiului omului.” (Luc.21:36)

Simion Ioanăș

sursa: https://paginacrestina.wordpress.com/2019/06/01/papa-patriarhul-si-merele-de-aur/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.