ADRIAN BOTEZ – SONETLU-A LICHIILJEI DI MALÃMÃ (tradus de Dina Cuvata)

Adrian Botez
SONETLU-A LICHIILJEI DI MALÃMÃ

… Oaminji eara –atumtsea – tu erã puh
Azboir di yis – di zbor cu Sãmtul Duh …
Sh-zurleatsa nu-aurlã tu irnjii
Di ponuri nu da cà lipseashti s-hibã yii …

Creashtitli dishcljidea cu merlji deadun
Shi bana tu loc di-arugã lã u spun
Tu pãhniea-a tserlui furtats s-fãtsea
Chetsarli-n bãserits cãnta shi iurtusea …

Vigljea Hristolu cu oaminji la zaifeti
Dit agrãshturi stealili lã ura ti gaireti
Sh-cheatrafiljlji – riganji shi vãsiloanji

Crishtea pit agãrli birichitloanji …
… Iu-i pirmiflu – ghurdanea ti ciudii?
u-nğrãpsirã itsrãlji – shi-i „zurleadzã yii“ …

SONETLU-A MEÙ

Dipriunã bãnedz tu-unã ãnyeari
Zodiili ãnji es tu pàlnji – ca bishits:
Tsi-i ti voi cavrac shi dureari
La io-i halat dit steali – ca di biligits.

A tãtserlor sirini lã daù numã mini
Dzadzlji sh-fac cuiburi tu tãtsearea-a meauùã
Arterili-a videalãljei stringu struni
Pi frãmtea-a capitlor arsi-n Crin shi Neauùã.

Escu patrida-a asãmtsariljei
Escu nishtearea dit arãeatsã:
Voi li tãljeats iatsãli-a ducheariljei –

Escu liturghiea-atsea ti buneatsã
… Nu vã ved: escu Orbu – sirin shi sãmtu
Bileam sh-ma multu – hiù Unlu Zbor plãmtu.

LJ-DISCULTSAI IERNJILJI TUTS…

Lj-discultsai iernjilji tuts – di ni-apustuseari
Altu-nvets lã ded, ehei, bolluchi-ahãntã:
Di tora ti daima sh-mash ti shideari
Sh-deapoa dintsãlji tu nimureari sh-plãntã.

Va s-hearbã ti cãrliseari universlu.
Aushlji dzadz va shi-arucã – scheleti.
Di tora-nclo altã turlii-a-l duc verslu
Cãt sã-nveascã dumnidzadzlji tu cupleti.

Anda-a s-vãzeascã fãr di carni tihea
Pricea-a iernjilor va mi mãtreascã mini:
Shunitsã dit soni – va s-hibã sãhãrichea:

‘L-fatsi mãshcãturã duhlu-avdzãt di cãni …
… Pulbiri s-fac shi sãmtsãlji shi guleatslji:
Va s-facã riganji iernjilji – ti litanii psaltsãlji …

CuvataArmãnipseari: Dina Cuvata, din Scopje, R. Macedonia

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.