ISUS – ISTORIE, REALITATE ȘI ADEVĂR

George Danciu

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevarul si Viata. Nimeni nu vine la Tatal decât prin Mine.”

             Evanghelia lui Ioan, 14.6

.

Cuvântul lui Dumnezeu

Istorie și adevăr împlinit sub ochii oamenilor

Mă aflu acum în a cel de-al doilea ciclu de tratament prin acupunctură  a unei dureri de umăr. După ce am suferit cca 3 luni m-am prezentat la un medic generalist care tratează multe traume omenești prin acupunctură (Valentin Gherman, Turda). Medicul m-a conectat la un dispozitiv care lucrează pe bază de impulsuri electrice dotat cu aparate de măsură și control. Un electrod îl țin în mâna stângă, iar pe celălalt îl plimbă pe spate, pe coloană, pe cap… și, funcție de ce sunete se aud și ce date afișează aparatul, medicul stabilește algoritmul zilnic de dispunere pe corp a acelor de acupunctură. Unii pacienți vin pe picioarele lor, alții sunt aduși pe sus atunci când sunt imobili. Cineva aflat într-o astfel de stare de blocaj poate opta pentru o soluție clasică, tradițională în România, sau una neconvențională cum e acupunctura. Omul are speranța că soluția aleasă îi dă șanse bune de reușită sau poate să creadă că metoda nu e decât o aberație… Oricare e opinia sa, cert e că adevărul e adevăr, adesea unul singular. Adevărul nu e ceva democratic, nu poate fi stabilit prin vot, ci e ceva independent de ceea ce gândim sau facem noi, cum zisese Isus că El e …Adevărul. Toți ceice au venit înainte de Mine, sunt hoți și tâlhari… (Ioan, 10.8).

***

Lipsa cercetării și documentării de către oameni, nu scade cu nimic valoarea și adevărul ce există în lume (fizic sau metafizic).

Dumnezeu, ca un Tată iubitor al creației Sale și responsabil, a vorbit cu Adam și i-a purtat de grijă. Înmulțindu-se oamenii pe pământ și crescând și fărădelegea, Dumnezeu a trimis peste pământ potopul. Au ales să se salveze de potop doar 8 persoane, Noe și familia sa.

A venit vremea când Dumnezeu l-a invitat pe Avraam să-l urmeze, prin credință și ascultare, promițându-i o mare binecuvânatare:

Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

Lui Iacov (înșelătorul), nepotul lui Avraam, Dumnezeu i-a schimbat numele în ISRAEL. Fiul său Iosif, după mai multe peripeții, ajunge la cârma țării Egipt, pus de însuși Faraon:

Şi faraon a zis slujitorilor săi: „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?” Şi faraon a zis lui Iosif: „Fiindcă Dumnezeu ţi-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput şi atât de înţelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea, şi tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine.

În acea vreme de foamete, când Iosif era mare dregător, Israel (Iacov, tatăl său)) împreună cu familia sa de cca 66 de persoane s-a așezat în câmpia Gosen din Egipt.

După cca 430 ani, Dumnezeu l-a ales pe Moise să scoată poporul Israel din Egipt (600.000 de oameni care mergeau pe jos afară de copii) și să-l conducă în ținutul Canaan. Însă Faraon, care trona acum în Egipt, nu iubea poporul Israel și îl ținea ca rob pentru muncile cele mai grele. Moise este pregătit de Dumnezeu 40 de ani, după care, prin Moise, Dumnezeu pune la cale cele 10 urgii (1.Prefacerea apei în sânge; 2. Broaștele; 3.Păduchii; 4.Muștele câinești; 5. Ciuma animalelor; 6.Buba-vărsatul negru; 7.Focul și piatra; 8.Lăcustele; 9.Întunerecul mare de trei zile; 10. Moartea întâilor născuți).

Cum era și normal, pentru evrei hotărârile pe timpul primelor nouă urgii le-a luat Dumnezeu, iar Faraon pentru egipteni, opunându-se a lăsa poporul egreu să plece cale de trei zile să aducă jertfe lui Dumnezeu. Însă, pentru urgia a zecea decizia a aparținut oamenilor, fiecăruia în dreptul său, egiptean sau evreu.

În acea Noapte trecea îngerul morții și acolo unde omul nu a luat măsura de protecție stabilită de Dumnezeu – ungerea cu sângele mielului, de un an fără nici un cusur, a ușiorilor ușii -, acolo Dumnezeu lovea cu moartea pe întâiul născut în casele oamenilor, dar și pe întâiul născut al animalelor.

În acea noapte au fost credincioși și dintre egipteni care au crezut cuvântul poruncii lui Dumnezeu și au stat sub protecția sângelui uns pe tocul usii casei. Dumnezeu mai face ceva extraordinar: schimbă calendarul (Exod, 12.2), aceea va deveni de-acum prima luna. De atunci se va începe numărarea zilelor, odată cu momentul răscupărării, când omul a avut ocazia și și-a pus încrederea în Dumnezeu. Așa a așezat Dumnezeu Paștele Domnului, așa a încheiat El un legământ cu poporul Său, legământ care va fi onorat an de an înaintea Domnului printr-o sărbătoare închinată Lui, prin ritualul de jertfire a unui miel fără cusur de către fiecare casă (familie).

***

IATĂ MIELUL LUI DUMNEZEU CARE RIDICĂ PĂCATUL LUMII!

Dar Noul Testament vine și consemnează lucrarea și istoria lui Isus, Mântuitorul Lumii, care a împlinit ceea ce doar prefigura Paștele Pascale vechi testamentale.

Ioan Botezătorul a profețit și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică pacatele lumii (Ioan 1.29)

Fără vărsare de sânge, nu este iertare, căci plata păcatului este moartea. În omenire nu a trăit nimeni care să fie fără de păcat. Jertfa trebuia să fie fără cusur pentru a fi primită. Omul era vinovat și păcătos, oricare am dori să-l avem în vedere, dar absolut oricare și toti. Cuvântul vine și zice Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul neprihănit, nici unul măcar. (Roamni, 3.10;23)

Isus S-a făcut Preot prin jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat şi nu Se va căi: „Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” – prin chiar faptul acesta, El S-a făcut chezaşul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoţi în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururi. Dar El, fiindcă rămâne „în veac”, are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale, şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine însuşi. În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care este desăvârşit pentru veşnicie. (Evrei, 7.21-28)

De aceea, vine în ajutorul nostru și rezolvă plata păcatului (moartea) Dumnezeu Însuși. Fiul Său a zis: Iată-Mă, trimite-Mă. El a coborât din Cer, de la Tatăl, a părăsit gloria Sa și a luat chip de om și rob, trăind asemenea omului (în familia lui Iosif și a Mariei), dar El a fost neprihănit, fără păcat, în gura sa nu s-a găsit nici un vicleșug. A trăit 33 de ani printre oameni și a făcut lucrarea pentru care a venit, fiind lumina și viața oamenilor. Le-a vindecat bolile, a înmulțit pâinea, i-a învățat, le-a dat cuvântul lui Dumnezeu. Și, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, S-a adus ca Jertfă pe Dealul Căpățânii, pe Crucea de la Golgota, când s-a încărcat cu păcatele noastre, făcându-se păcat pentru ca noi să trăim. El ne-a înlocuit în moarte. Pedeapsa care trebuia s-o suferim noi a căzut peste El, prin rănile lui suntem tămăduiți.

Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. (Romani, 3.21-26)

Dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută de Jertfa Mielului Isus, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” (Romani, 4.25).

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. (Romani, 5.1-2)

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan, 1-2)

Glorie și mulțumire Domnului! Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.